Intranet Vereniging
Baanstatus
Zwaar bewolkt / 16.4° Wind: WNW 10km/u - Windstoten: 18km/u

Privacy Statement

Privacy Statement Golfcentrum (GC) en Golfvereniging (GV) Reymerswael

GC en GV Reymerswael hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij (GC en GV) doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GC en GV Reymerswael houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. 
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 • Voor zover mogelijk alle passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens binnen onze mogelijkheden gewaarborgd is. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. 

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door zowel GC als GV Reymerswael verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 

 • Om te kunnen deelnemen wedstrijden en activiteiten van GC en GV Reymerswael
 • Het versturen van berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
 • Het ter beschikking stellen van een ledenlijst met naam, telefoonnummer en email adres (via E-golf4U) aan de aangesloten leden
 • Ten behoeve van deelname aan de verschillende competities waaronder de door het Centrum, de Vereniging en NGF georganiseerde competities.
 • Voor de administratie en facturatie
 • Voor de handicapregistratie


Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens  

 • Voornaam
 • Roepnaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer  
 • Geslacht
 • Geb. datum
   

Uw persoonsgegevens worden door GC en GV Reymerswael opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan GC en GV verstrekt verstrekken we alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Zo maken wij gebruik van derden zoals o.a.  Egolf4U en de NGF voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van GC en GV Reymerswael
 • Het verzorgen van de Intranetomgeving van GV Reymerswael.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Tevens kunnen wij alleen persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

GV Reymerswael bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 

 • Alle personen die namens GC en GV Reymerswael van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (directie, administratie, bestuur, commissies). 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen waarbij de gegevens zichtbaar zijn (openbaar beperkt zichtbaar in E-golf4U).
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten 

Je hebt ten alle tijden recht op inzage van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere door jou opgegeven partij indien gewenst. Wij kunnen je dan wel vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen, contact gegevens zijn beschikbaar op onze website www.reymerswael.nl  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Reageren

Als GC en GV Reymerswael zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Indien je na het doornemen van ons privacy statement vragen hebt of als je bezwaren hebt dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Als u akkoord bent met ons privacy beleid en verwerking van uw persoonlijke gegevens dan hoeft u niets te doen.
 

Ton van Oostrom, directie GC Reymerswael:
directie@reymerswael.nl


Thijs Koppers, secretaris GV Reymerswael:
secretariaat@reymerswael.nl